Antikorupcija

UAB „GARSŲ PASAULIS“ ANTIKORUPCIJOS POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Garsų pasaulis" antikorupcijos politika (toliau – Politika) įtvirtina ir apibrėžia bendrąsias korupcijos netoleravimo UAB "Garsų pasaulis" (toliau – Bendrovė) nuostatas ir nustato pagrindines šios Politikos įgyvendinimo gaires. Ši Politika kartu su Bendrovėje galiojančiu Etikos ir elgesio kodeksu yra Bendrovės vykdomos aktyvios antikorupcinės veiklos skatinimo, diegimo į Bendrovės organizacinę kultūrą iniciatyvos sudėtinė dalis.

2. Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų. Mes elgiamės atsakingai, remdamiesi Bendrovės Etikos ir elgesio kodeksu. Mes pasisakome už laisvą ir sąžiningą prekybą, siekiant atviros konkurencijos ir etiškų sąlygų, laikydamiesi šalies, kurioje vykdome savo veiklą, teisės sistemos normų.

3. Bendrovės korupcijos netoleravimo pozicija. Bendrovė aiškiai pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų – tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, taip pat netoleruoja jokių korupcinio pobūdžio veikų. Mes nemokame, nesiūlome ir neleidžiame kyšių ar kokio kitokio vertingo atlygio, siekiant įgyti ar išlaikyti verslą arba paskatinti priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti. Mes vengiame interesų ar situacijų, kurios prieštarauja arba gali prieštarauti mūsų profesinėms pareigoms.

4. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams (įskaitant pagal civilines sutartis samdomus asmenis, pasitelktus konsultantus, tarpininkus ir kitus asmenis, veikiančius Bendrovės vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo) bei, kiek tai suderinama su Politikos nuostatomis, tretiesiems asmenims (Bendrovės tiekėjams, rangovams, verslo partneriams, kt.).

5. Sąvokos:

5.1. Korupcija – veiksmai arba neveikimas, kuriais: a) tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama, reikalaujama turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, b) tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą, c) tarpininkavimas atliekant a) ir b) punktuose paminėtas veikas.

5.2. Privatūs interesai – tai Bendrovės darbuotojo ar jo artimų asmenų asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos darbuotojo priimamiems sprendimams.

5.3. Artimi asmenys – Bendrovės darbuotojo tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis (t.y. asmuo, su kuriuo veda bendrą šeimos ūkį), partneris.

5.4. Tretieji asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nėra Bendrovės darbuotojai;

5.5. Interesų konfliktas - situacija, kai asmuo turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba vykdyti pavestas funkcijas, kurios susijusios ir su jo privačiais interesais ir dėl priežasčių, susijusių su šeima, emociniu gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais arba kitais turimais asmeniniais interesais, kyla pavojus, kad asmuo nebegalės nešališkai ir objektyviai atlikti savo darbo funkcijų.

II. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ

6. Bendrovės darbuotojai atsako už šios Politikos ir Bendrovėje patvirtinto Etikos ir elgesio kodekso laikymąsi ir yra skatinamas išsakyti problemas bei atkreipti dėmesį į geros praktikos pavyzdžius.

7. Kiekvienas tiesioginis vadovas atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti su šia Politika ir pagrindiniais antikorupcijos principais. Tiesioginis vadovas taip pat atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.

8. Kasdienis šios Politikos įtvirtinimas, apimantis nuolatinį informavimą ir mokymus antikorupcijos klausimais bei atitikties šiai Politikai stebėjimas, yra kiekvieno vadovo atsakomybės dalis.

9. Kyšininkavimas

9.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių kyšininkavimo apraiškų.

9.2. Kyšininkavimu laikytinas bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas, davimas, siūlymas ar tokios naudos pažadėjimas, siekiant turėti įtakos veiksmams ar sprendimams, paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.

9.3. Bendrovės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis.

9.4. Taip pat draudžiama teikti finansines priemones kitoms šalims tokiu būdu, kad tai galėtų būti laikoma korupcijos finansavimu. Turėtų būti imtasi reikiamų ir tinkamų atsargumo priemonių tam, kad tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, agentams, partneriams, pardavėjams ir konsultantams, sumokėti pinigai nebūtų naudojami korupcijai.

10. Interesų konfliktas

10.1. Interesų konfliktu laikoma situacija, kai Bendrovės darbuotojas, atlikdamas savo pareigas, priima sprendimus, dalyvauja juos priimant ar atlieka kitus veiksmus, pažeisdamas Bendrovės interesus, savo ar savo artimų asmenų privačių interesų naudai.

10.2. Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Bendrovės interesais. Bendrovė imasi visų teisėtų kontrolės priemonių ir tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesieks asmeninės naudos.

10.3. Bendrovė netoleruoja darbuotojų veiklos, kuri konkurencijos požiūriu yra priešinga Bendrovės interesams ir tikisi, kad asmenys, darbo santykiais susiję su Bendrove, nedirs kitų konkuruojančių su Bendrove ar kitaip susijusių su jos veikla įmonių, organizacijų ar įstaigų naudai, nenaudos Bendrovės turto su darbu nesusijusioms funkcijoms atlikti ir (ar) kitaip nepažeis teisėtų Bendrovės interesų.

10.4. Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Bendrovės darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.

11. Piktnaudžiavimas pareigomis

11.1. Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, Bendrovės vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo.

11.2. Bendrovės teikiamos darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ištekliai naudojami, griežtai laikantis Bendrovės vidaus teisės aktais ir kitais dokumentais nustatytos tvarkos. Bendrovės darbuotojai privalo saugoti Bendrovės turtą, naudojamą darbui atlikti, prireikus – imtis būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtam turto panaudojimui, sugadinimui ar kitiems neteisėtiems veiksmams.

12. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai

12.1. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai (angl. facilitation payment) yra mokėjimai valdžios pareigūnams siekiant, kad būtų atliktos arba pagreitintos įprastos procedūros.

12.2. Visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti verslo sandorius palengvinančius mokėjimus.

13. Dovanos ir svetingumas

13.1. Dovana suprantama kaip bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. „Dovanos“ sąvoka apima materialius daiktus bei kitokio pobūdžio naudas, kurias galima įvertinti pinigais, pvz., paslaugas, nuolaidas, kvietimus dalyvauti renginiuose, skolinimą, vaišinimą ir pan.

13.2. Svetingumas - tai malonus ir paslaugus žmogaus sutikimo, priėmimo arba aptarnavimo būdas, apimantis kompleksą apčiuopiamų (maistas, gėrimai) ir neapčiuopiamų (aptarnavimas, atmosfera, įvaizdis) elementų. Svetingumas Bendrovėje reiškia renginius, vaišes, pramogas, edukacijas, kurios teikiamos esamiems ir potencialiems verslo partneriams, siekiant sustiprinti ar užmegzti verslo santykius.

13.3. Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo netoleruoti ir nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą komercinę praktiką ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti Bendrovės darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.

13.4. Bendrovės darbuotojai gali priimti/ teikti oficialias verslo dovanas (pvz., suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti / priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Bendrovės teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui, Bendrovės įvaizdžio stiprinimui.

13.5. Prieš priimdamas dovaną, darbuotojas visuomet turi pasvarstyti, kaip jis pats jaustųsi arba kokia galima įtaka būtų Bendrovės reputacijai, jei informacija apie šią dovaną taps žinoma viešai. Esant net mažiausiai abejonei, dovanos privaloma mandagiai atsisakyti.

13.6. Visos gautos dovanos laikomos Bendrovės nuosavybe, išskyrus smulkias reprezentacinės dovanas, tokias kaip rašikliai, kalendoriai, bloknotai, puodeliai, USB laikmenos ir pan. - jos lieka jas gavusio darbuotojo dispozicijoje.

13.7. Apie gautą dovaną darbuotojas turi pranešti tiesioginiam vadovui (išskyrus smulkių reprezentacinių dovanų atveju), kuris sprendžia, ką su šia dovana daryti toliau: grąžinti dovanos teikėjui, palikti dovaną gavusiam darbuotojui, pavaišinti visus kolektyvo narius (gastronominės dovanos atveju), eksponuoti Bendrovės patalpose (meno kūrinys, knyga) ir pan. Jei kyla abejonių ką daryti su dovana, kaip traktuoti vieną ar kitą Politikos punktą arba jei dovanos vertė viršija 50 eurų – visuomet į sprendimo priėmimo procesą įtraukiamas Bendrovės generalinis direktorius.

13.8. Bendrovė draudžia siūlyti, teikti bet kokios formos dovanas, jei jos dovanojamos, siekiant nesąžiningai užsitikrinti pranašumą ar gaunančiojo asmens sprendimų šališkumą Bendrovės atžvilgiu. Taip pat vengtinos situacijos, kai dovanos gavėjas jaustųsi nemaloniai ir taptų netiesiogiai įpareigotas atsilyginti už dovaną.

13.9. Bendrovės vienos dovanos vertė arba išlaidos svetingumui vienam asmeniui negali viršyti 50 eurų. Viršijimo atveju reikalingas išankstinis Bendrovės generalinio direktoriaus pritarimas.

13.10. Bendrovės darbuotojai, prieš teikdami bet kokias dovanas kitoms organizacijoms, turi susipažinti su šių organizacijų dovanų politika ir įsitikinti, kad dovana galės būti priimta ir nesukels nemalonios situacijos ją įteikiant. Prieš įteikiant dovaną reiktų pagalvoti, ar dovanos įteikimo faktas nekels nepatogumų ar diskomforto abiem pusėms, jei tai taptų vieša.

13.11. Pinigai negali būti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jų sumos dydžio.

13.12. Jei Bendrovės darbuotojai dalyvauja verslo, kitų dalykinių partnerių, klientų ir t.t. organizuojamose renginiuose (parodose, konferencijose, kongresuose, mokymuose, pasitarimuose ir pan.), jų komandiruotės įforminamos ir su komandiruotėmis susijusios išlaidos apmokamos, laikantis Bendrovės vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių siuntimo į komandiruotes, jų įforminimo, komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir komandiruočių sąnaudų apskaitos tvarką, reikalavimų. Esant objektyvioms aplinkybėms, pvz., kai darbuotojas kviečiamas užsiimti akademine veikla arba dalyvauti ne pelno siekiančių organizacijų renginiuose, tai pat tais atvejais, kai pagal nusistovėjusią ir įprastą verslo praktiką dalį komandiruočių išlaidų apmoka kviečiančioji šalis, su darbuotojų komandiruotėmis susijusios išlaidos ar dalis jų gali būti apmokamos ir ne Bendrovės.

13.13. Visais atvejais darbuotojai, teikdami/priimdami verslo dovanas ar kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.

14. Parama ir kitos lengvatos

14.1. Parama fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms), turintiems paramos gavėjo statusą, teikiama, laikantis Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymo ir Bendrovės vidaus procedūrų. Visais atvejais paramos suteikimas derinamas su Bendrovės generaliniu direktoriumi.

14.2. Bendrovė skiria paramą socialinėms, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto veikloms ir projektams. Bendrovė siekia, kad jos teikiama parama pasiektų tas tikslines grupes, kurių veikla ir iniciatyvos atitinka Bendrovės vertybes, socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir (ar) akcentuoja ir skatina valstybei svarbius dalykus.

14.3. Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.

14.4. Bendrovė susilaiko nuo bet kokių paramos formų politinėms partijoms.

15. Prekyba poveikiu

15.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių prekybos poveikiu apraiškų.

15.2. Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Bendrovės darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.

16. Skaidrūs pirkimai

16.1. Bendrovė reikalauja, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant Bendrovės lėšas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

16.2. Visa su pirkimais susijusi Bendrovės veikla turi būti vykdoma laikantis Bendrovės Pirkimų politikos, kuri apibrėžia pagrindinius tiekėjų pasirinkimo ir pareigų atskyrimo principus.

16.3. Tiekėjai turi būti atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu. Bendrovėje veikia vidinės kontrolės mechanizmai (Pirkimų politika), užtikrinantys aukščiau nurodytų principų įgyvendinimą Bendrovėje, šiai įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus.

16.4. Bendrovė visais atvejais imasi neatidėliotinų veiksmų, jei vidinės kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų asmenų, tiekiančių Bendrovei prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia Bendrovės antikorupcijos ir pirkimų politiką.

III. ATITIKIMĄ NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO PROCEDŪRA

17. Darbuotojai, kurių užimamoms pareigoms nustatyta didesnė nei maža korupcijos rizika, privalo deklaruoti atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir savo turimus privačius interesus, galinčius sukelti interesų konfliktą vykdant Bendrovėje darbo funkcijas.

18. Pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir turimus privačius interesus, sąrašas nustatomas atlikus korupcinės rizikos vertinimą. Darbuotojas apie reikalavimą informuojamas asmeniškai.

19. Deklaravimas atliekamas darbuotojui užpildžius nustatytos formos klausimyną ir jį pateikus Personalo vadovui. Klausimynas turi būti pildomas darbuotojui pradėjus eiti atitinkamas pareigas ir pakartotinai ne rečiau kaip vieną kartą į metus. Pasikeitus klausimyne nurodytai informacijai ir/ ar atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su klausimyne pateiktais klausimais, darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoti asmenį, atsakingą už Bendrovėje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos įgyvendinimą ir priežiūrą.

20. Klausimyne pateikti Duomenys tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis Bendrovėje galiojančios Asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatomis bei Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių nuostatomis.

21. Bendrovė užtikrina klausimyne pateiktų duomenų konfidencialumą ir jų naudojimą tiek, kiek būtina įgyvendinant Bendrovėje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus.

IV. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

22. Bendrovė organizuoja darbuotojams periodinius antikorupcijos mokymus.

23. Bendrovė patvirtino šią politiką, kad visi darbuotojai tinkamai laikytųsi joje įtvirtintų principų bei normų. Politikos pažeidimo atveju darbuotojams gali būti skiriamos atitinkamuose įstatymuose numatytos sankcijos, įskaitant ir atleidimą iš darbo.

24. Bet kuris Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria apie šios Politikos pažeidimus, privalo neatidėliodami ir tinkamai reaguoti į visus šios Politikos pažeidimus ir apie juos informuoti Bendrovės generalinį direktorių. Visiems pranešantiems asmenims Bendrovė aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.
_________________________________